SÅ HÄR JOBBAR VI PÅ

GARNSTUGANS FÖRSKOLAGARNSTUGANS FÖRSKOLAS VERKSAMHETSIDE!

 

På vår förskola ska barnen få uppleva.....

 • GLÄDJE att komma till förskolan och att vara tillsammans med kamrater och pedagoger.
 • delaktighet, respekt och uppmuntran.
 • att de blir hörda, sedda och omtyckta för den de är
 • en inbjudande och anpassad miljö
 • trygghet i sin omgivning, med pedagoger, med kamrater och i sig själva. 

 

På vår förskola är pedagogens roll att......

 • vara närvarande, lyhörd och engagerade
 • vara medutforskare
 • sprida glädje och humor
 • vara flexibel och se möjligheter
 • introducera nya kunskaper

 

Pedagogerna ska uppmuntra, ta tillvara och utveckla.....

 • barnens tankar och ideer
 • barnens nyfikenhet och lust att lära
 • barnens tilltro till sin egen kompetens
 • barnens upptäckarglädje

 

Det gör pedagogerna genom att.....

 • skapa utmanande och inbjudande lärmiljöer
 • hålla sig ajour med aktuella forskningar och teorier
 • ha en gemensam syn på vår verksamhet där allas kompetenser tas till vara.
 • ha regelbunden tid för reflektion och diskussion, med barnen och med varandra
 • vara medupptäckande och närvarande


Vår verksamhetsidé ligger till grund för allt vi gör tillsammans med våra barn. Hur gör vi då, för att ge barnen allt detta? Jo, vi arbetar i mindre barngrupper under delar av dagen så att alla barn får ta den plats de behöver och vill ha. Vi tänker alltid på att våra barn inte själva har valt att vara hos oss, så det är vår uppgift att ge dom de allra bästa av dagar med lek, lärande och lugn och ro. Vår verksamhet utgår från våra barns intressen och vad de vill lära om, så vi arbetar i kortare och längre projekt där barnen är med och bestämmer innehåll och riktning. Vår innemiljö är tydlig, inspirerande till både lärande och lek men också föränderlig utifrån intresse och behov. Vår utemiljö är rolig, lärorik och utmanande, både vår gård men också skolgården och närmiljön. 


Eftersom ett av våra största intresse är djur och natur så har vi en djurprofil på vår förskola. I dag har vi fiskar, gerbiler, tamråttor, en axelott samt vår förskolehund Sigrid i verksamheten. Vi arbetar också med hållbar uveckling, där vi tar hjälp av våra sopsamlarmonster.


Ett av våra viktigaste uppdrag är att arbeta med våra barns rättigheter. Rättighet att få påverka sin vardag, att arbeta för allas lika värde, att alla barn ska inkluderas i vår verksamhet på samma villkor oavsett vilka förutsättningar man har. Vi arbetar mycket med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) för att inkludera de barn som har språkliga svårigheter. Pedagogerna på Garnstugan är också kunniga och intresserade av att arbeta med barn med speciella behov. Vi har ett nära sammarbete med logoped och resurspedagog för handledning i vårt arbete. 


Här kommer en presentation av våra avdelningar och hur vi arbetar där: 


VARGLYAN

Varglyan är avdelningen där våra äldsta barn går tillsammans med Lollo, Maritha och Emelie.

Hos oss har barnen ett stort inflytande över sina dagar, men också ett stort ansvar över att ta hand om sina kamrater, sin miljö och sina leksaker. Vi arbetar mycket med att ge barnen förutsättningar för att bli självständiga, starka, trygga och kompetenta nog för att klara sig bra resten av livet. 

Vi har en planering för det projekt vi för tillfället arbetar med, men det lämnas stort utrymme till spontanitet och till att göra det som faller oss in. Vi är mycket utomhus, oftast går vi iväg på utflykter i vår närmiljö men vi har också en fin och inbjudande gård att leka på. Vår avdelning är indelad i tydliga lärmiljöer, för matematik, språk, naturkunskap och teknik, med inbjudande och lärorikt material för detta. Naturligtvis finns gott om utrymme för lek i större eller mindre grupper och ställen för lugn och ro när man behöver detta. 


RÄVGRYTET

Rävgrytet är avdelningen där våra mellanstora barn går tillsammans med Nathalie, Alicia och Natalia samt Emma som för tillfället är på föräldraledighet.

Inne hos oss är det viktigt att alla känner sig trygga, välkomna, sedda och hörda samt att varje barn får inflytande i sin vardag och att deras intressen blir tillgodosedda.

Vi berikar barnens dagar med skratt, delaktighet, omsorg, lärande, utveckling och vänskap. Vi tycker att det är viktigt att ge varje barn det lilla extra samt att ge barnen verktyg till att bli trygga och självständiga individer.

Vi lägger stor vikt i att vår lärmiljö är inbjudande, lustfylld och lärorik för alla barn med tydliga hörnor som är inriktade på olika områden så som matematik, bygg och konstruktion, naturkunskap samt skapande där det finns lättillgängligt material som barnen själva kan plocka fram och ställa tillbaka.

Vi har ett stort intresse för och arbetar mycket med bildstöd och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) som är genomgående i allt vi gör om dagarna vilket är gynnsamt för alla barns språkutveckling.

Vår verksamhet grundar sig på vår läroplan som är vårt styrdokument. Allt vi gör varje dag kan vi relatera till läroplanens mål, vi arbetar projektinriktat där vi forskar, upptäcker och lär oss nya saker tillsammans och vi på rävgrytet tycker framförallt om att gå iväg på utflykter, att skapa, att sjunga, dansa och dramatisera sagor, ta hand om våra djur, baka samt leka och lära.
BJÖRNIDET

Björnidet är avdelningen där våra yngsta barn går tillsammans med Ida och Mikaela.

Här lägger vi fokus på att skapa en trygg och ombonad miljö med mindre utrymmen för lek och lärande. Babblarna har en framskjutande plats i verksamheten på Björnidet och varje babblare står för ett område i förskolans läroplan, vilket vi arbetar mycket med i våra projekt. Dans, musik och rörelse ligger också våra yngsta barn varmt om hjärtat.

På Björnidet sker ofta det första steget för barnen in i förskolans värld och fokus ligger därför på att skapa trygghet och gruppgemenskap.

Inne hos oss övar vi på TAKK och har lekhörnor med hjälp utav bildstöd på hyllorna för att göra det synligt och tydligt för barnen att ta del utav.